Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.    Deze algemene verkoopsvoorwaarden (“de Verkoopsvoorwaarden”) zijn van toepassingop elke tot stand gekomen over- eenkomst tussen de onderneming geïdentificeerd op de factuur of orderbevestiging als verkoper of als leverancier van diensten (“de Verkoper”) enerzijds en anderzijds de koper of afnemer van diensten (“de Koper”). Zij zijn tevens van toepassing op elk aanbod door de Verkoper gedaan en op elke bestel- ling voor goederen of diensten die bij de Verkoper geplaatst wordt.

 

2.    De bepalingen en voorwaarden van de Verkoperhebben voorrang op en sluiten de toepassing van bepalingen en voorwaarden van de Koper uit.

 

3.    Aanbiedingen of verkoopsbeloften uit- gaande van de vertegenwoordigers van de Verkoper, verbinden de Verkoper pas nadat de Verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd per post of per e-mail. Een plaatsing van een bestelling bij de Verkoper door de Koper bindt de Koper overeenkomstig deze Verkoopsvoorwaarden. De schriftelijke bevestiging, uitgaande van de Verkoper, van een dergelijke bestelling maakt de overeen- komst tegenstelbaar aan de Verkoper.

 

4.    De facturen van de Verkoper zijn betaal- baar op diens maatschappelijke zetel. Zulks is eveneens het geval wanneer de Verkoper een wissel op de Koper trekt.

 

5.    De Verkoper behoudt zich het recht voor een forfaitair bedrag aan de Koper in rekening te brengen ter vergoeding van bijkomende kosten en uitgaven van het vervoer van de goederen over bepaalde aan een kilometerheffing onderworpen wegen van het Belgisch grondgebied, zulks ongeacht de afstand van het daadwerkelijk verrichte vervoer. De Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te vervoeren via de door hem gekozen route.

 

6.    De bestelling wordt enkel uitgevoerd na betaling van een voorschot van 30% van de totale factuurprijs. Het saldo is contant betaalbaar bij levering, behoudens ander- sluidend beding.

 

7.    Elke - zelfs gedeeltelijk- onbetaal- de factuur, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de toepasselijkheid mee van een forfaitair schadebeding van 15% met een minimum van 250,00 EUR per factuur. Bovendien zal elke onbetaalde factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest opbrengen a rato van 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige intrest opbrengende maand wordt beschouwd.

 

8.    In geval van niet-naleving door de Koper, zelfs gedeeltelijk, van de tussen partijen overeengekomen betalingsmodaliteiten, alsmede in geval van het niet verrichten van één betaling binnen de aldus overeengekomen termijn, zelfs met één dag respijt, zal het geheel van de niet-vervallen facturen onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, opeisbaar worden, welke ook de vooraf overeengekomen betalings- voorwaarden waren.

 

9.    De goederen reizen op risico van de be-stemmeling,zelfs indien ze franco verzonden worden.

 

10.    Het is de plicht van de Koper om onmiddellijk bij levering (i) de goederen te keuren op zichtbare gebreken, (ii) de geleverde hoeveelheid te controleren. Iedere gebeur- lijke niet-overeenstemming dient op het ogenblik van de levering gemeld te worden. Elke betwisting uitgaande van de Koper betreffende kwaliteit of hoeveelheid zal, op straffe van verval, slechts in aanmerking worden genomen indien ze schriftelijk en binnen 48 uren na levering wordt gedaan. Bij bewerking van de goederen door de Koper, verliest hij elk recht op betwisting.

 

11.    De Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid meer voor verborgen gebreken 6 maanden na datum van levering.

 

12.    Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, worden de leveringstermijnen ten zuivere indicatieve titel vermeld en verbinden zij de Verkoper niet. De vertraging in de levering kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot annulering van de bestelling, noch tot schadevergoeding in hoofde van de Koper.

 

13.    De Koper zal de goederen toevertrouwd aan de Verkoper voor behandeling, bewer- king en/of verwerking o.a. verzekeren tegen brand, bliksem, ontploffing, neerstorten van vliegtuigen, stormschade, waterschade,over- stroming en inbraak en aanverwante kosten (ophaling, opruiming, …); met inbegrip van afstand van verhaal uitgaande van de verze- keraars ten aanzien van de Verkoper en ten aanzien van alle andere derden. Behoudens andersluidend beding verblijven dergelijke goederen te allen tijde bij de Verkoper op risico van de Koper. De Verkoper heeft een retentierecht evenals een pandrecht over dergelijke goederen, overeenkomstig de Wet van 5 mei 1872 betreffende het han- delspand, voor alle huidige en toekomstige vorderingen van de Verkoper op de Koper.

 

14.    Elk geval van overmacht, mits het door de Verkoper wordt ingeroepen, bevrijdt de Ver- koper van zijn verplichtingen. In geen geval kan de Koper de overeenkomst beëindigen, tenzij de overmacht behoorlijk vastgesteld werd. In dit geval kan de Koper de Verkoper geenszins de eventuele prijsvermeerde- ringen voortvloeiende uit bestellingen bij derden geplaatst ten laste leggen.

 

15.    In geval van onvoorziene omstandig- heden en/of een fundamentele wijziging die ertoe leidt dat één of meerdere van de verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien onredelijk zwaar worden voor de Verkoper, verbinden de Verkoper en de Koper zich ertoe om overleg te plegen teneinde de overeenkomst aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Bij gebreke aan akkoord tussen partijen binnen de 15 dagen na de vraag tot aanpassing van de Verkoper, zal de Verkoper de mogelijkheid hebben om de overeenkomst te beëindigen zonder schadeloosstelling. De beëindiging dient te gebeuren bij aangetekende brief.

 

16.    Bij insolventie van één van de partijen, of eender welke andere situatie van samenloop, worden de wederzijdse schulden en schuldvorderingen van partijen gecompenseerd tot het netto resultaat van deze schuldvergelijking en/of - verrekening, dat door de ene of de andere verschuldigd zal zijn. De netting of compensatie zal gebaseerd zijn op enerzijds de facturatie zelf en anderzijds de correspondentie en details die per brief, fax of e-mail tussen de respectievelijke admi- nistraties van partijen worden uitgewisseld, waarbij zij er zich toe verbinden de compen- saties in hun boekhouding nauwgezet bij te houden en hun overboekingsopdrachten in een up-to-date systeem in te voeren en bij te werken. De Verkoper en de Koper komen overeen dat ingevolge de netting of compensatie, ongeacht of het netto saldo betaald is of niet, de gecompenseerde verbintenissen voor het overige uitdoven en teniet gaan. De partij die gerechtigd is op het netto saldo beschikt aldus nog alleen over een vordering voor dit netto saldo.

 

17.    De goederen blijven eigendom van de Verkoper tot op het ogenblik van algehele betaling ervan door de Koper. Het risico op de goederen wordt aan de Koper over- gedragen vanaf de totstandkoming van de overeenkomsten. De gedane voorschotten zullen behouden blijven teneinde eventuele verliezen op voortverkoop tedekken. Het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper doorstaat de samenloop zoals bepaald in het vorig artikel.

 

18.    Zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst,heeft de Verkoper het recht, wanneer het krediet van de Koper verzwakt, de door de Verkoper nodig geachte waarborgen, tot een goede uitvoering van de genomen verbintenissen, van de Koper te eisen. De weigering hiermee in te stemmen door de Koper geeft de Verkoper het recht de overeenkomst in het geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op schadevergoeding voor de Koper. Hetzelfde geldt in geval van wanbetaling, zelfs gedeeltelijk door de Koper binnen de vastgestelde termijn.

 

19.    De goederen die het voorwerp uitge- maakt hebben van een orderbevestiging, moeten afgenomen worden binnen de vastgestelde termijn en bij niet-afname behoudt de Verkoper zich het recht voor de verkoop geheel of gedeeltelijk te verbreken of de Koper te verplichten levering te nemen zonder dat de Verkoper het recht op schade- vergoeding verliest in elk van deze gevallen.

 

20.    De aansprakelijkheid van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de aangetoonde directe schade van de Koper en beloopt maximaal het bedrag van de factuur excl. BTW. De Verkoper kan geenszins aansprake- lijk worden gehouden voor indirecte schade (hierin begrepenin- en uitbouwkosten van de geleverde goederen of diensten), gederfde winst en gevolgschade.

 

21.    De Verkoper is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van beschadigingen tij- dens het transport van de goederen, foutieve of nalatige behandeling door vertegenwoor- digers van de Koper en derden, schade veroorzaakt door vertraging door derden.

 

22.    De vorderingen, andere dan die voorzien onder artikels 11 en 12, tegen de Verkoper verjaren alleszins na het verstrijken van een jaar na de levering.

 

23.    Het niet aandringen door de Verkoper op om het even welk recht zoals bepaald in deze Voorwaarden of de wet of zoals anderszins overeengekomen tussen partijen kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zulk recht, tenzij zulke afstand door de Verkoper expliciet en schrif- telijk gedaan werd.

 

24.    De rechtbank van koophandel te Gent af- deling Gent is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele betwistingen. Uit- sluitend het Belgisch recht is van toepassing. De toepassing van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, goedgekeurd door de Wet 4 september 1996.